Volmacht voor huurders in een VvE

Trudo vindt dat bewoners het zelf voor het zeggen moeten hebben, als het om hun woning gaat. Als Slimme Koper van een appartement ben je volledig baas in eigen huis en over de gemeenschappelijke delen van je complex beslis je mee in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Wij vinden het niet meer dan redelijk dat ook huurders die zeggenschap hebben. Daarom krijgen zij vanaf 1 januari 2017 een volmacht (ofwel ‘mandaat’) in de VvE. 

Individuele volmacht voor huurder
Huurders krijgen een individuele volmacht in de VvE voor haar eigen appartement. Tenminste, als het gaat om complexen waar enkel huurders en slimme kopers samenleven. En bovendien als men in een complex woont dat wordt beheerd door vb&t vve diensten (zo’n 90% van onze appartementencomplexen). Dan kunnen de huurders namelijk worden aangesloten op het automatiseringssysteem Twinq van vb&t. Daarmee kan de huurder makkelijk en efficiënt alle VvE-stukken inzien en uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen, zonder dat we alles per post moeten toesturen. Dat laatste zou teveel tijd en dus kosten met zich meebrengen.

Redelijke besluiten
Slimme Kopers en huurders zijn beide gebruikers van het appartementencomplex waarin ze wonen. Ze hebben ook dezelfde belangen, als het gaat om zaken als het huishoudelijk reglement, veiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit en kosten van allerlei diensten. Dan ligt het ook voor de hand dat kopers en huurders samen besluiten nemen in de VvE. 

Natuurlijk verwachten we van onze huurders wel een redelijke houding als in de vergadering beslissingen worden genomen. We willen voorkomen dat wie dan ook in de VvE besluiten neemt, waarvan anderen – kopers, Trudo of huurders - de dupe zouden worden. Besluiten die in de VvE-vergadering worden genomen, moeten in principe ‘redelijk en billijk’ zijn. 

Bij echt onacceptabele besluiten zal Trudo haar volmacht herroepen en de VvE verzoeken een nieuwe vergadering uit te schrijven. Vanzelfsprekend zal Trudo zeer terughoudend met dit middel omgaan. We zullen vooral handelen als we van bewoners horen dat bepaalde besluiten volstrekt onacceptabel zijn.

Overige voorwaarden

De volmacht is herroepbaar en vervalt automatisch bij beëindiging van het huurcontract.
De gevolmachtigde moet kort voor aanvang van de VvE-vergadering aanwezig zijn, anders gaat de volmacht voor die vergadering weer naar Trudo. Zo voorkomen we dat er te weinig gevolmachtigden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. • De volmacht is persoonlijk en niet overdraagbaar. We willen immers niet dat iemand volmachten verzamelt om in de vergadering zijn of haar zin door te drijven. 

Hoe meer mensen kunnen meebeslissen over hun woonomgeving, hoe meer ze zich voor die omgeving verantwoordelijk zullen voelen. Ook uit oogpunt van leefbaarheid is zeggenschap voor huurders dus een prima zaak. Power to the people!